Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme v bezpečí a umožňujeme vám spravovat je.

Ochrana vašeho soukromí je pro nás velice důležitá. Naším cílem je, aby vám využití osobních dat v aplikaci BodyGuard (dále jen "Aplikace") bylo zcela srozumitelné.

Osobní údaje (včetně citlivých osobních údajů) zpracováváme výlučně v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny, tak jak stanoví zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

S ohledem na vámi poskytnutá data a s rostoucím významem internetu si uvědomujeme důležitost ochrany Vašich osobních údajů. A proto vám předkládáme následující garance o jejich bezpečnosti v naší firmě.

Můžete být jistí, že vaše osobní data budou v bezpečí a bude s nimi nakládáno pouze v mezích, jež dovolují zákony České republiky. Všechna vaše osobní data uchováváme s maximální mírou bezpečí proti jejich krádeži či jinému zneužití.

Jsme registrovaní správci osobních údajů.

V Aplikaci sbíráme údaje o vaší poloze, dále e-mailové adresy a kontaktní údaje i další data. Jsme registrovaní správci osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Naši registraci naleznete na stránkách UOOU.cz pod číslem 00045068. Tyto osobní údaje vyplňujete do našich formulářů či nám je jinak poskytujete.

Máte následující práva:

Jak používáme informace, které shromažďujeme

Z důvodu vytvoření zákaznického účtu a zprostředkování nouzového volání a lokalizace:

Naše služby vyžadují registraci zákaznického účtu. Při registraci vás požádáme o osobní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa bydliště, které ve vašem účtu uložíte. Tyto informace použijeme v případě potřeby kontaktovat vás. Při aktualizaci osobních údajů vás můžeme požádat o ověření totožnosti, než se budeme moci vašemu požadavku věnovat.

Do Aplikace vkládáte své osobní údaje a další informace dobrovolně za účelem vytvoření vašeho zakáznického účtu nebo zákazníckých účtů osob, které vám k tomuto udělily plnou moc nebo takovým právem disponujete ze zákona.

Jelikož účelem Aplikace je zprostředkovat nouzové volání z lokátoru společně s určením polohy lokátoru vyzýváme vás k tomu, abyste chránili své přihlašovací údaje.

Z právních důvodů:

Osobní údaje můžeme sdílet s takovými subjekty, o nichž jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění, jsou nutné za účelem:

Pokud by nastala situace, která by vyžadovala jiné než výše popsané nakládání s vašimi osobními údaji, vždy vás požádáme o souhlas.

Pokud se poskytovatel Aplikace zúčastní sloučení či akvizice nebo prodá svůj majetek, zajistíme i následně důvěrnost všech osobních údajů a předtím, než budou osobní údaje převedeny nebo se na ně začnou vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, tuto skutečnost dotčeným uživatelům oznámíme.

Naším cílem je poskytovat služby způsobem, který informace ochrání před náhodným či záměrným zničením. Vzhledem k této skutečnosti je možné, že poté, co své informace z našich služeb smažete, jejich reziduální kopie ihned nesmažeme z našich aktivních serverů a informace neodebereme z našich záložních systémů.

K samotným informacím má přístup omezený počet smluvně vázaných spolupracovníků poskytovatele Aplikace.

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání společnosti Správce. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Správce.

Bezpečnostní upozornění související s užíváním Aplikace

V souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací, si vás dovolujeme informovat o některých bezpečnostních rizicích s tím spojených a upozornit vás na základní možnosti, kterými můžete vy, jako uživatel Aplikace, ochránit svoje osobní údaje, přihlašovací jméno a přístupové heslo, zaslaný sms kód, telefonní číslo a jiné důvěrné nebo citlivé údaje a počítač před jejich odcizením a zneužitím. Jde o základní pravidla, která je třeba dodržovat k ochraně vašich důvěrných údajů a vašeho počítače.

Nikdy nepožadujeme, abyste svoje přihlašovací údaje zadávali na jiném místě, než k tomu určeném přihlašovacím formuláři na domovských stránkách poskytovatele Aplikace, a v žádném případě nevybízíme k takovému úkonu prostřednictvím odkazu obsaženého v e-mailové zprávě.

Pokud jste se na přihlašovací stránku dostali jinak než z webové stránky Aplikace, nebo proklikem ze svých oblíbených položek v prohlížeči, ujistěte se, prosím, že jste skutečně na stránkách Aplikace. V políčku s internetovou adresou by mělo být napsáno https://app.bodyid.com dokládající skutečnost, že se skutečně nacházíte na stránkách Aplikace.

Uživatel je povinen na své náklady provést ve své sféře vlivu taková opatření za účelem zajištění bezpečnosti důvěrných údajů, která jsou s ohledem na obvyklá rizika porušení ochrany důvěrných údajů technicky možná a přiměřená. Uživatel bere na vědomí rizika spojená s poskytováním služeb elektronických komunikací a zavazuje se dodržovat preventivní opatření a postupy k zajištění bezpečnosti důvěrných údajů. Nedodržení těchto pravidel a opatření může vést k odcizení a zneužití důvěrných údajů a ke vzniku škody uživatele nebo třetí osoby.