Podmínky užívání Aplikace a SOS lokátorů

Úvod

Vytvořením svého zákaznického účtu (dále jen "Účet) a registrací SOS lokátoru uživatel aplikace (dále jen „Uživatel") souhlasí s podmínkami užívání aplikace BodyGuard (dále také jako „Aplikace") a SOS lokátorů.

Je zcela na Uživateli, zdali chce využívat služeb Aplikace nebo službu dále nevyužívat a odstranit veškeré SOS lokátory a smazat svůj zákaznický účet.

Účel Aplikace

Jediným účelem Aplikace je poskytovat informace o poloze SOS lokátoru a umožnit zejména nouzová volání prostřednictvím SOS lokátoru a zasílání upozornění nouzovým kontaktům formou SMS zpráv. Prohlašujeme, že s informacemi uloženými v Účtu a informacemi o poloze SOS lokátoru jinak nedisponujeme.

Do Aplikace Uživatel vkládá své osobní údaje a další informace dobrovolně za účelem řádného provozu Aplikace.

Cena za služby

Užívání Aplikace je zpoplatněno a Uživatel si může vybrat mezi půlroční a roční platbou za naše služby. Aktuální ceny naleznete na webu Aplikace nebo na www.bodyid.com, kde lze zakoupit samotné SOS lokátory.

O konci zaplaceného období budete upozorněni min. měsíc předem na Vámi uvedené kontaktní údaje s možností uhradit následující zpoplatněné období. V opačném případě bude Účet deaktivován a následně vymazán.

Povinnosti Uživatele

Uživatel souhlasí s:

 1. Povinností pravidelně dobíjet baterie SOS tak, aby nedošlo k přerušení poskytování Služeb. Zákazník bere na vědomí, že SOS lokátor obsahuje interní baterii a že v případě jejího vybití zařízení nefunguje a nelze navázat spojení se sítí GSM. Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že provozovatel Aplikace nenese odpovědnost na skutečnost, že je baterie SOS lokátoru téměř nebo zcela vybitá.

 2. Povinností si přečíst a dodržovat instrukce uvedené v uživatelské příručce k SOS lokátoru.

 3. Povinností používat SOS lokátor a monitorovací služby v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a nepoužívat zařízení nepovoleným způsobem.

 4. Povinností uložit Nouzové kontakty v případě, že hodlá používat SOS lokátor s tlačítkem tísně.

 5. Zákazem použití SOS lokátoru jinými osobami.

 6. Povinností vypnutí SOS lokátoru před cestováním v letadle.

 7. Povinností upozornit Provozovatele Aplikace před vrácením SOS lokátoru k servisu a jeho vypnutím. 

Souhlas s limitací služeb

I když Provozovatel Aplikace vynaloží veškeré úsilí k řádnému poskytování Služby, musí Uživatele Aplikace upozornit na následující omezující skutečnosti, které vyplývají z technického charakteru Služby.

Aplikace využívá k přijímání signálů a upozornění z SOS lokátoru polohovací signály ze satelitů (např. GPS), WIFI stanic a GSM komunikační sítě třetích stran. Zákazník výslovně souhlasí a bere na vědomí, že se k SOS lokátoru vztahují následující omezení:

 1. Signál SOS lokátoru závisí na dostupnosti bezdrátového systému GPS, GSM nebo WIFI stanic.

 2. Bezdrátové systémy nemají úplné pokrytí a jsou bez výpadků. U tohoto systému hrozí rizika mimo jiné jako nedostatečné pokrytí, rušení, výpadky, ztráta dat, zpoždění přenosů a další výkonnostní omezení. Provozovatel Aplikace nemá nad těmito riziky kontrolu a nijak za ně nezodpovídá;

 3. Provozovatel Aplikace nijak nezaručuje, že bude vždy možné vysledovat či jinak zjistit polohu Uživatele nebo bude vždy zasláno upozornění formou SMS.

 4. Provozovatel Aplikace nemůže nijak zaručit, že se jí vždy podaří zjistit přesnou polohu SOS lokátoru.

 5. SOS Lokátor nebude fungovat, pokud: (a) není Uživatelova monitorovací služba aktivní, nebo pokud smlouva vypršela anebo byla z jakéhokoli důvodu zrušena; (b) nemá SOS lokátor dostatečné napájení; (c) se Uživatel nachází mimo rozsah sítě GSM; (d) je přítomno rušení bezdrátové sítě v důsledku atmosférických nebo topografických podmínek, omezení kapacity telefonní sítě, aktů války, vládních činností, terorismu, občanských nepokojů, selhání systému včetně selhání internetu, výpočetní techniky, telekomunikace nebo jiných systémových selhání a v důsledku dalších faktorů a podmínek technického rázu nebo zásahu vyšší moci.

Omezení

Uživatel souhlasí a bere na vědomí, že v případě nouze musí zákazník vždy stisknout tlačítko SOS. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že jakékoli šňůrky k zavěšení SOS lokátoru okolo krku představují riziko přiškrcení, které může vést až k vážným úrazům či smrti.

Reklamace

Uživatel bere na vědomí, že v případě reklamace zařízení musí písemně, emailem nebo telefonicky informovat Provozovatele, že zařízení není funkční. Provozovatel vynaloží přiměřené úsilí, aby se s Uživatelem spojil a eliminoval možnost, že SOS lokátor není funkční v důsledku chybného zacházení. Pokud Provozovatel dospěje k názoru, že SOS lokátor není funkční v důsledku technické závady, zašle na zákazníkovu adresu náhradní SOS lokátor, naopak Uživatel zašle nefunkční zařízení na adresu Provozovatele.

Používání náhradního zařízení nemá vliv na cenu Služeb.

Provozovatel ve standardní reklamační lhůtě 30  dní prověří stav zařízení a informuje Uživatele o výsledku reklamace. V případě uznání reklamace bude na zákazníkovu adresu zasláno nové nebo opravené zařízení. Zákazník zašle zpět Provozovateli náhradní zařízení. Veškeré zásilky musí být zaslány s možností sledování zásilky.

Změny

Tyto Podmínky můžeme změnit, pokud Vám poskytneme předchozí upozornění (nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti takové změny) a možnost se vyjádřit nebo tuto smlouvu vypovědět. Pokud budete po okamžiku změny Podmínek služby používat, budeme to považovat za přijetí pozměněných Podmínek.

Ostatní ujednání

Tyto Podmínky a smluvní ujednání uvedená v tomto dokumentu obsahují úplnou dohodu mezi Vámi a Safety Guard a nahrazují veškeré předchozí smlouvy, dohody nebo ujednání. Smlouva nabývá účinnosti Datem aktivace za předpokladu, že dojde k zaplacení prvního poplatku za Služby v souladu s těmito Podmínkami.

Pokud bude jakákoliv část této smlouvy shledána nevymahatelnou, zůstane zbývající část platná a účinná.

Pokud nebudeme vymáhat jakákoli oprávnění plynoucí z této smlouvy, nebude to považováno za zřeknutí se ani těchto, ani jiných práv.

Nejste oprávněn(a) bez našeho souhlasu převádět žádná svá práva nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek na někoho jiného.

Všechny naše povinnosti a oprávnění vyplývající z těchto Podmínek jsou volně převoditelné v souvislosti s fúzí, akvizicí nebo prodejem majetku nebo ze zákona nebo jiným způsobem.

Nic v těchto Podmínkách nám nebrání v tom, abychom postupovali v souladu s právními předpisy.

Tyto Podmínky nezakládají žádná oprávnění třetím osobám.

Bezpečnostní upozornění související s užíváním Aplikace

V souvislosti s poskytováním služeb elektronických komunikací, si vás dovolujeme informovat o některých bezpečnostních rizicích s tím spojených a upozornit vás na základní možnosti, kterými můžete vy, jako uživatel Aplikace, ochránit svoje osobní údaje, přihlašovací jméno a přístupové heslo, zaslaný sms kód, telefonní číslo a jiné důvěrné nebo citlivé údaje a počítač před jejich odcizením a zneužitím. Jde o základní pravidla, která je třeba dodržovat k ochraně vašich důvěrných údajů a vašeho počítače.

Nikdy nepožadujeme, abyste svoje přihlašovací údaje zadávali na jiném místě, než k tomu určeném přihlašovacím formuláři na domovských stránkách poskytovatele aplikace app.bodyid.com, a v žádném případě nevybízíme k takovému úkonu prostřednictvím odkazu obsaženého v e-mailové zprávě.

Pokud jste se na přihlašovací stránku dostali jinak než z webové stránky app.bodyid.com, nebo proklikem ze svých oblíbených položek v prohlížeči, ujistěte se, prosím, že jste skutečně na stránkách app.bodyid.com. V políčku s internetovou adresou by mělo být napsáno app.bodyid.com dokládající skutečnost, že se skutečně nacházíte na stránkách app.bodyid.com.

Uživatel je povinen na své náklady provést ve své sféře vlivu taková opatření za účelem zajištění bezpečnosti důvěrných údajů, která jsou s ohledem na obvyklá rizika porušení ochrany důvěrných údajů technicky možná a přiměřená. Uživatel bere na vědomí rizika spojená s poskytováním služeb elektronických komunikací a zavazuje se dodržovat preventivní opatření a postupy k zajištění bezpečnosti důvěrných údajů. Nedodržení těchto pravidel a opatření může vést k odcizení a zneužití důvěrných údajů a ke vzniku škody uživatele nebo třetí osoby.

Cookies

Aby pro vás byla práce s těmito internetovými stránkami snazší, používáme soubory typu "Cookies".

Informace o rozsahu a účelu zpracování cookies

Co jsou cookies?

Cookie je krátký textový soubor tvořený písmeny a číslicemi, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Vaše příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení, k výběru relevantních reklam či ke sledování počtu návštěvníků na stránce.

Jaké cookies používáme?

Kromě našich vlastních souborů cookie (soubory cookie první strany), používáme v některých případech také soubory cookie třetích stran, které nám umožňují lépe pochopit a případně i zlepšovat především efektivnost naší reklamy na internetových stránkách www.bodyid.com, popřípadě na internetových stránkách třetích stran. V případě souborů cookie třetích stran je správa cookies realizována na jejich straně.

Na těchto internetových stránkách používáme nástroje a služby poskytované společnostmi Google, Inc. a Seznam.cz, a.s., především pak Google Tag Manager, Sklik, Google Universal Analytics a Google AdWords včetně remarketingu / retargetingu a přehledů o demografii a zájmech uživatelů.

S ohledem na výše uvedené jsou na internetových stránkách využívány různé druhy cookies, přičemž podle jednotlivých druhů se liší i rozsah jejich zpracování, a to buďto formou dočasných souborů cookies, které jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížení stránky, anebo trvalých souborů cookies, které zůstávají uloženy ve vašem počítači delší dobu.

Shromažďování těchto informací slouží k zlepšování našich služeb, především pak pro marketingové účely, úpravy webových stránek a uzpůsobení jejich provozu tak, aby co nejvíce vyhovovaly zájmům a potřebám návštěvníků stránek a aby umožnily plné, funkční a bezproblémové využití našich internetových stránek včetně služeb třetích stran.

Google Universal Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Universal Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Universal Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním cookies společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Detailní informace o Google Analytics naleznete na:

http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy

S ohledem na skutečnost, že naše internetové stránky využívají služeb Google Universal Analytics, uvádíme odkaz na doplněk webového prohlížeče, který po jeho instalaci znemožní sledování souborů cookies:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Používáním našich internetových stránek udělujete souhlas s používáním souborů cookies. V případě, kdy nechcete, abychom ve Vašem případě používali souborů cookies (tj. když nesouhlasíte se zpracováním cookies, či souhlas následně chcete odvolat) a i přesto chcete nadále naše internetové stránky užívat, je nutné, abyste provedli vhodné úpravy nastavení Vašeho internetového prohlížeče tak, aby práci s cookies v případě našich stránek nepodporoval. Upozorňujeme, že odmítnutí zpracovávání souborů cookies může ovlivnit některé funkce internetových stránek.

Pod níže uvedenými odkazy naleznete informace, jak odstranit soubory cookie v nejčastěji používaných internetových prohlížečích (za informace uvedené pod jednotlivými odkazy, stejně tak za případnou změnu těchto odkazů, neneseme žádnou odpovědnost):

Internet Explorer: https://support.microsoft.com

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org

Google Chorme: https://support.google.com

Opera Software: http://help.opera.com

Naposledy upraveno dne 15.1.2019.

Provozovatel webu a aplikace:

BodyID (ochranná známka)

Mgr. Tomáš Obr

IČO: 68291132

DIČ: CZ7701032944

Anny Rybníčkové 2615/1

Praha 15500

Česká republika

email: info@bodyid.com

tel: +420 775 677 103